Ông Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Trong 2 ngày 26-27/9/2011, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 130 cán bộ chủ chốt trong tỉnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thanh Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt Hướng dẫn số 12 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, gồm những nội dung, phương thức thực hiện: Tiếp tục tổ chức học tập, xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay; Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị; Tiếp tục xây dựng, thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên; Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong công tác tuyên truyền chú ý gắn “xây” với “chống”, chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 03; Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và góp ý 3 dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ khoá XVIII về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020; Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các huyện, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tiến hành đánh giá những việc đã làm được trong thời gian qua và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Trong đó, các cấp uỷ cần tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo QuangNgai


(Theo website Võ Văn Thưởng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét